Cộng đồng hỗ trợ sử dụng Odoo (tiếng Việt)

Xin chào bạn!

Diễn đàn này dành cho những bạn yêu thích việc sử dụng và khai thác tính năng Odoo mà không cần biết quá nhiều về lập trình.

1

Để tìm hiểu về các luồng cơ bản trong các phân hệ của Odoo thì có tài liệu nào không?

- Phân hệ sales, purchasing, inventory, accounting,....

- Tài liệu có process flow, step, .....

- Giống như tài liệu này:

https://drive.google.com/file/d/1-0xcR8lr1Q4oDfEYOj0MuMMnNVpAOK9P/view?usp=sharing


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ