Odoo hỗ trợ tạo trực tiếp một số trường tính toán đơn giản ngay trên hệ thống.

  • Có 2 loại trường tính toán:

    • Related Field: Các trường mà giá trị của nó là một thuộc tính của một trường many2one. 


  • Compute Field: Trường được tính toán từ một hoặc nhiều trường bất kỳ trong record, hoặc các record thuộc model khác.

Lưu ý: 

  • Đảm bảo debug mode được bật trong quá trình thực hiện. Để bật debug mode, Thiết lập -> Kích hoạt chế độ nhà phát triển. Có thể xác định thông qua tùy chọn “Vô hiệu chế độ phát triển" xuất hiện, tức là debug mode đã được bật.

  • Đảm bảo sau khi trang được tải lại, biểu tượng hình con bọ xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình. Trong các phần sau, các nội dung hướng dẫn dưới dạng  “...Debug Mode -> <nội dung>...” hoặc “truy cập Debug Mode” được ngầm hiểu là chọn biểu tượng này.


Rating
1 0

Hiện tại không có cảm nhận.

to be the first to leave a comment.