Xem báo cáo sản phẩm theo order line

Thời gian thực hiện: 60-90 phút
Mục tiêu: Xem danh sách toàn bộ các sản phẩm đã từng báo giá theo tiêu chí đơn giá, số lượng và trạng thái đơn hàng mà không cần phải can thiệp code
Công cụ: Odoo Studio
(**) Cập nhật cách làm cho phiên bản 17

Bước 1: Tạo menu Sale Order Lines

Vào menu Settings / Technical / User interface / Menu Items
(*) Cần quyền Administrators > Settings để vào tính năng này

Tạo 1 menu mới với các thông tin sau đây:
+ Menu (là tên trên thanh menu): nên đặt Sale Order Lines
+ Parent Menu: chọn trong danh sách
+ Action: ir.action.act_window
+ Kế bên field action cần chọn Module "Sale Order Lines" tương ứng
Sau đó bấm save

Bước 2: Tạo Pivot view tương ứng

Truy cập menu vừa tạo, bấm chọn Odoo Studio (bạn cần có quyền sử dụng Studio để thấy tính năng này)

Bấm nút view


Chọn Pivot view nếu chưa có

Thiết lập như trong hình.

Tới bước này là hoàn tất việc thiết lập menu và báo cáo xem các Sale Order Line

Cập nhật cách làm cho phiên bản 17

Bước 1: Tạo menu dẫn tới view Sale Order Line

Truy cập vào menu items, chọn các giá trị như trong hình 
+ Menu: Sale order line
+ Parent menu: Sales/Orders
+ Sequence: 21
+ Action: ir.action.act_window
+ Với bảng 17 bạn sẽ không chọn được view tới model sale order line như các bảng trước, do vậy, bạn hãy tạo mới 1 view với tên Sale Order Lines (nhất nút Create and edit...)

Sau khi tạo bạn có thể truy cập vào action view này bằng cách nhấn vào mũi tên như trong hình

Khi truy cập vào view hãy nhập đúng các giá trị
+ Object: sale.order.line
+ View mode: tree,pivot
+ Mobile view mode: pivot
Nhấn save
Nhấn F5 để tải lại trang

Lúc này bạn có thể truy cập vào menu Sale > Orders > Sale Order Line để tới màn hình vừa tạo. Truy cập developer mode bằng cách thêm ?debug=asset vào sau chữ web trên URL.
> Chuyển qua view pivot
> Bấm vào hình con bọ, chọn Edit View "Pivot"

Nhập 
+ View name: Sale Order Lines: Pivot view
+ View type: chọn pivot
+ Model of the view: chọn Sales Order Line
+ Architecture nhập đoạn code này: <pivot string="Sales Order Line" sample="1"/>
+ Bấm Save
(**) Đừng rời khỏi màn hình này