Odoo hỗ trợ các chiến lược lấy hàng trong kho nào?

Khác với một số phần mềm kế toán khác chỉ quản lý kho dựa trên số lượng và giá vốn hàng mua, Odoo cho phép quản lý VẬN HÀNH chi tiết trong một (hoặc nhiều) kho với các tính năng:

  1. Khai báo vị trí trong kho (khu vực, quầy, kệ, tầng, v.v..)
  2. Hỗ trợ vận hành bằng barcode (bao gồm các barcode chuẩn quốc tế như GS1)
  3. Khai báo chiến lược cất hàng (putaway rule)
  4. Xử lý các chiến lược lấy hàng (picking strategy) như Single Order Picking, Wave Picking, Batch picking, Cluster picking.