Checklist cấu hình Odoo

Cấu hình ban đầu

Settings > General

 • Map tên miền vào địa chỉ server hoặc Odoo.sh
 • Cài đặt / tạo tài khoản admin > giao quyền tài khoản cho nhân sự phụ trách
 • Cài đặt các ngôn ngữ cần thiết
 • Cài đặt thông tin công ty bao gồm logo công ty, các link social (nếu có)
 • Cài đặt mẫu in (document layout)
 • Cài đặt email server riêng (nếu có sử dụng)
 • Bỏ digest email (nếu không sử dụng)
 • Bỏ Partner Autocomplete (nếu không sử dụng)
 • Cấu hình Default Access Right (lưu ý: mỗi khi cài module mới phải vào bỏ phân quyền cho các tài khoản đang có VÀ cấu hình lại default access right)
 • Cài Odoo Studio (nếu sử dụng Odoo Enterprise)

Cấu hình phân hệ Invoicing / Accounting

 • Cấu hình Fiscal Localization (tùy quốc gia, cấu hình cho từng công ty nếu dùng mult-company)
 • Kiểm tra main currency
 • Tắt Automatic Currency Rates (nếu dùng cho Việt Nam)
 • Tắt Snailmail
 • Bật Customer Addresses
 • Cấu hình Payment Terms
 • Add Bank account (của công ty)
 • Cấu hình Payment Provider (nếu sử dụng)
 • Cấu hình Payment Method (nếu sử dụng)

Cấu hình phân hệ Website

 • Cấu hình thêm website > map tên miền về website mới (nếu sử dụng nhiều website)

Các checklist bên dưới áp dụng cho từng website

 • Cấu hình ngôn ngữ
 • Cấu hình ngôn ngữ mặc định
 • Cấu hình tên website (website name)
 • Đổi fav icon (hình vuông)
 • Kích hoạt cookies bar (nếu sử dụng)
 • Cấu hình Google Analytics (nếu dùng Google Analytic)
 • Cấu hình Payment Provider (nếu sử dụng, cài đặt thông qua install)
 • Cấu hình Payment Method (nếu sử dụng)
 • Cấu hình shipping method (nếu sử dụng)

Cấu hình phân hệ Elearning

 • Cấu hình cấp chứng chỉ (Certification, nếu sử dụng)
 • Cấu hình thanh toán cho khóa học (Paid Course, nếu sử dụng)
 • Định nghĩa và cấu hình Course Group
 • Định nghĩa và cấu hình Course Tag
 • Cấu hình forum rank
 • Cấu hình forum badges
Giá và ưu đãi khi mua Odoo Enterprise